Welkom op Mijnelftal.be. Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de contractuele relatie tussen Mijnelftal.be en de Klant.  Voordat je van onze Dienst gebruik maakt, moet je deze algemene voorwaarden (“terms”) aandachtig lezen. Door gebruik te maken van onze Diensten, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden; wanneer je niet akkoord gaat; kun je geen gebruik maken van deze Dienst. Mijnelftal.be behoudt het recht te allen tijde deze algemene voorwaarden te veranderen, te wijzigen, clausules te verwijderen of toe te voegen. Dergelijke wijzigingen zullen door middel van een notificatie op de website worden aangekondigd. Indien de Klant van de Diensten van Mijnelftal blijft gebruik maken na publicatie van de notificatie op de website, zal dit betekenen dat hij akkoord gaat met deze wijzigingen. Als gebruiker ben je verantwoordelijk deze algemene voorwaarden te kennen. Mijnelftal.be zal geen andere bepalingen en voorwaarden van de Klant accepteren, tenzij de geldigheid ervan schriftelijk goedgekeurd was door Mijnelftal.be.

 1. Privacy

Mijnelftal.be beschermt jouw privacy. Om de Diensten op een efficiënte wijze te kunnen aanbieden, zal Mijnelftal.be bepaalde persoonsgegevens moeten verwerken. Deze persoonsgegevens stellen Mijnelftal.be in staat om de Diensten te leveren alsmede uw betalingen te verwerken en u Diensten die voor u interessant kunnen zijn aan te bevelen. Mijnelftal.be behoudt zich ook het recht voor om uw persoonsgegevens gebruiken voor de bescherming tegen of het ontdekken van misbruik van onze website. Mijnelftal.be verbindt er zich toe deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening voor Gegevensverwerking (2018) ook bekend als GDPR te verwerken. Mijnelftal.be verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet aan derden door te geven, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Diensten of tenzij u zich hier voorafgaand mee akkoord heeft verklaard.

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Mijnelftal.Be over u heeft, om fouten te laten verbeteren, en om te vragen dat bepaalde persoonsgegevens schrapt worden. U kunt deze rechten uitoefenen door een email te sturen naar gino.caen@mijnelftal.be

2.  Beschrijving van de Dienst

 Mijnelftal.be biedt de gebruiker toegang tot beeld- en tekstmateriaal die als trainer gebruikt kan worden met het oog op het geven van trainingen (hierna de ‘Dienst’). Deze oefenstof wordt aangeboden via de website Mijnelftal.be. Alle aan bod komende oefenvormen werden door de maker van de site reeds in de praktijk toegepast.

3.  Gebruik van de Dienst

Je bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die voorkomen op jouw account. Je stemt in om Mijnelftal.be onmiddellijk in te lichten in het geval je op de hoogte bent of een verdenking hebt van niet toegestaan gebruik van jouw account.

Mijnelftal.be kan en zal niet aansprakelijk zijn voor verlies of schade die voortvloeit uit een eigen fout.

Je zult je persoonlijke account niet doorgeven aan derden. Mijnelftal.be heeft het recht aanmeldgegevens bij te houden en deze te gebruiken als controle voor onrechtmatig gebruik door derden.

Geen enkel deel van Mijnelftal.be mag gekopieerd, aangepast, verspreid of verkocht worden voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik.

Ingeval Mijnelftal.be redenen heeft om aan te nemen dat u uw aanmeldgegevens doorgeeft aan derden, of dat u de inhoudt van Mijnelftal.be kopieert, aanpast, verspreidt of verkoopt aan derden, behouden wij ons het recht voor om uw registratie te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 hieronder, zonder afbreuk te doen aan ons recht om schadevergoeding te vorderen.

4. Communicatie

U geeft toestemming aan Mijnelftal.be om u te contacteren via e-mail betreffende uw lopende of verlopen abonnement.

5. Kosten voor de Dienst

De kost voor het gebruik van de Dienst is beschikbaar op de website bij registratie van Mijnelftal.be. U zult Mijnelftal.be betalen voor de Diensten en het gebruik daarvan in overeenstemming met de prijslijsten die geldig zijn op het moment van registratie. 

6. Beëindiging en opzegging van de Dienst

Je gaat akkoord dat Mijnelftal.be, als enige rechtmatige, op ieder moment het gebruik van de Dienst kan beëindigen wanneer je een inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden. Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld krijgt u via mail een waarschuwing. Als vastgesteld wordt dat 7 dagen na het versturen van de waarschuwing blijvende inbreuken gemaakt worden op de algemene overeenkomst wordt het contract met onmiddellijke ingang beëindigd door het versturen van een email aan het door ons gekende emailadres. Het contract kan of door u of door Mijnelftal.be worden opgezegd met X maand vooropzeg. U mag het contract beëindigen door een verzoek in te dienen zoals hierna beschreven. Om de Dienst op te zeggen kunt u een e-mail sturen aan gino.caen@mijnelftal.be.be. Mijnelftal.be mag de Dienst stopzetten als Mijnelftal.be van mening is dat je regels hebt geschonden. Als u uw account om welke reden dan ook opzegt of deze wordt beëindigd wegens het schenden van de algemene voorwaarden zal Mijnelftal.be geen enkel bedrag aan u terugbetalen.

 7.  Overige voorwaarden.

Mijnelftal.be biedt de gebruiker enkel bepaalde trainingsvormen aan. Het is de gebruiker zelf die naar eigen goeddunken deze trainingsvormen toepast in zijn trainingen. Mijnelftal.be geeft geen resultaatsgarantie m.b.t. het gebruik van de Diensten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor uw gebruik van de Diensten.

Deze Algemene Voorwaarden en eventuele geschillen die eruit voortvloeien of ermee verband houden, zijn onderworpen aan Belgisch recht. Indien de Koper geen consument is, zijn de rechtbanken van Brugge bevoegd.